KA01 Kick off meeting

Popis aktivity

Obsahová náročnost projektu si vyžaduje realizovat první iniciační schůzku jako samostatnou aktivitu. Po podpisu smlouvy o financování projektu bude svolána iniciační schůzka realizačního týmu. Mezi hlavní cíle schůzky bude patřit upřesnění časového harmonogramu jednotlivých aktivit projektu, budou nastaveny způsoby komunikace mezi jednotlivými členy týmu, upřesněny úkoly a vymezeny zodpovědnosti za dílčí úkoly. Koordinátor projektu určí zodpovědné garanty jednotlivých aktivit. Meeting by měl přispět k bezproblémové realizaci celého projektu a vést k dosažení požadovaných výstupů. Součástí bude také seznámení a proškolení pracovního týmu s administrativními náležitostmi projektu a systémem vnitřní kontroly. V neposlední řadě budou nastaveny podmínky pro propagaci a publicitu projektu směrem k cílovým skupinám.
Jednotlivé práce realizačního týmu: Meeting bude svolán koordinátorem v součinnosti s manažerem projektu.
Časový harmonogram: Do 14 dnů od podpisu smlouvy o financování projektu (předpoklad polovina října 2009)
Předpokládaný rozpočet na aktivitu: Podrobná specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze projektu.
Publicita: Místnost v době konání meetingu bude odpovídat podmínkám definovaným v Manuálu vizuální identity. Účastníci meetigu obdrží informační materiály o projektu a propagační předměty (bloky, diáře, propisky), vše opatřeno povinnými vizuálními symboly. Veškeré materiály budou přebaleny složkami s vizuálními symboly. Během doby trvání projektu budou veškeré dokumenty dodávané účastníkům projektu opatřeny povinnými symboly vizuální identity.

Výstupy aktivity

  • Zahájení realizace projektu
  • Časový harmonogram zpracovaný pro jednotlivé garanty dílčích aktivit, včetně konkrétních úkolů
  • Proškolení realizačního týmu s pravidly projektu a povinnostmi vůči zadavateli programu a koordinátorovi s manažerem (proškolení bude doloženo prezenční listinou)
  • Metodické pokyny k řešení projektu
  • Technické zabezpečení řídících pracovníků projektu
  • Fotodokumentace meetingu zveřejněná na webu projektu

Seznam akcí

8.10.2009 Brno – zápis z jednání

Fotogalerie